مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بهداشت کشاورزان و دامداران
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139643
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- شناخت عوامل زیان آور در کشاورزی 2- بیماریهای شایع در فعالیت های کشاورزی 3- شناخت عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی موجود در کشاورزی و فاکتورهای موجود در هر یک از آنها 4- مسمومیت با ضدعفونی کننده ها و اقدامات موثر در زمان مواجهه 5- انواع حوادث رایج در کشاورزی 6- اهمیت معاینات سالیانه کشاورزان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید محمدسید مهدی4
زینبابراهیم زاد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 2.5 150000 بلی
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 2.5 150000 بلی
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 2.5 150000 بلی
پیوست های برنامه