مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: کنترل عوامل زیان آور فیزیکی مرتبط با ارگونومی در محیط اداری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139642
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: 1- ویژگی های محیط کار از نظر ارگونومی 2- بررسی بعد فیزیکی محیط کار از نظر ارگونومی 3- بررسی بعد مدیریتی- سازمانی محیط کار از نظر ارگونومی 4- بررسی بعد بهداشتی محیط کار از نظر ارگونومی 5- عواقب ناشی از عدم رعایت اصول فنی و مهندسی در محیط کار
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید محمدسید مهدی4
مصطفی خدابخشی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 2 120000 بلی
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 2 120000 بلی
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 2 120000 بلی
پیوست های برنامه