مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Mesenchymal stem cells as potential therapeutic approaches in celiac disease
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139641
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: هدف این بررسی، بحث در مورد مسیرهای مختلفی است که توسط بیماری سلیاک متاثر می شود چگونگی استراتژی های مختلف، به ویژه درمان های سلولی که می تواند این مسیر ها را تنظیم کند را آموزش می دهد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Gastroenterology سال 2016دوره 9 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدرستمی نژاد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1 60000 بلی
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 1 60000 بلی
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1426] بيوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1950] پزشكی مولکولی | دکترا 1 60000 بلی
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 1 60000 بلی
پیوست های برنامه