مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Prevalence of Hepatitis B Virus infection among PregnantWomen in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139640
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: هدف از طرح این دوره آموزشی، آشنایی فراگیران با اهمیت بهداشتی، اپیدمیولوژی، عوامل مساعدکننده، سیرطبیعی، دوره قابل سرایت و نحوه انتقال عفونت هپاتیت ب می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Journal of Cancer Prevention سال 2016دوره 9 شماره 6 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمودموسی زاده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 60000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 60000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه