مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Contact Lens‑related Complications: A Review
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139639
تاریــخ شروع: 1396/12/20
تاریخ پایان 1399/12/20
اهداف: آشنایی با عوارض استفاده از انواع لنز های تماسی، عوامل خطر در ایجاد عوارض و آشنایی با نحوه ی اداره ی هر عارضه
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه Journal of ophthalmic and vision research سال 2017 دوره 12 شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سپیدهحیدرزاده4
فاطمهعلیپور4
سمیهحیدرزاده4
سعید خواهشی4
مهیاسلیمان زاده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1 60000 بلی
[1987] بینایی سنجی | دکترا 1 60000 بلی
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1113] بینایی سنجی | کارشناسی 1 60000 بلی
پیوست های برنامه