مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Peripheral Nerve Injury: A Review Article
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139636
تاریــخ شروع: 1396/12/05
تاریخ پایان 1399/12/05
اهداف: آشنایی با پیشرفت های جدید در زمینه درمان آسیب های اعصاب محیطی و برقراری ارتباط بین بخشی با گروه های علوم پایه و بالینی در زمینه درمان مناسب و به موقع این ضایعات
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله توسط نشریه International Clinical Neuroscience Journal سال 2016 دوره 3 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
امیر سعیدصدیقی4
افسونصدیقی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1 60000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1 60000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1 60000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه