مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Article: Laboratory Detection of Carbapenemases in Gram-Negative Bacteria
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139635
تاریــخ شروع: 1396/11/01
تاریخ پایان 1399/11/01
اهداف: شناسایی فنوتیپی و مولکولی بتالاکتامازها در باکتریهای گرم منفی مقاومت به آنتی بیوتیک ها و شیوع کارباپنمازها در باکتریهای گرم منفی در سراسر جهان نگران کننده است. تشخیص سریع و دقیق می تواند در تجویز آنتی بیوتیک ها کمک کننده باشد و از هزینه های زیاد و بستری طولانی مدت بیماران در بیمارستان جلوگیری کند.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Archives of Clinical Infectious Diseases; Former Title: Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases سال 2016 دوره 11 شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حسینگودرزی3
فاطمهفلاح3
علی هاشمی3
سرورعرفانی منش3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 60000 بلی
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 1 60000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 1 60000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
پیوست های برنامه