مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Artticle: Laser Surgery of Soft Tissue in Orthodontics: Review of the Clinical Trials
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139634
تاریــخ شروع: 1396/11/01
تاریخ پایان 1399/11/01
اهداف: آشنایی با اصول اولیه کاربرد لیزر در دندانپزشکی، بررسی انواع لیزرهای شایع در درمان های دندانپزشکی. شناخت انواع کاربردهای لیزر با رویکرد ارتودنتیک. استفاده از لیزر در جراحی های بافت نرم حین درمان های ارتودنسی و مقایسه آن با تکنیک های مرسوم جراحی با تیغ و نحوه کاربرد برای دندانپزشکان .
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Journal of Lasers in Medical Sciences سال 2017 دوره 8 شماره 1 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نگین ساداتمتینی3
مسعودسیفی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1 60000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1 60000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1 60000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 1 60000 بلی
پیوست های برنامه