مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Article: BCG Vaccination as a Prevention Strategy, Threats and Benefits
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139633
تاریــخ شروع: 1396/11/01
تاریخ پایان 1399/11/01
اهداف: 1) آشنایی با مکانیسم اثر واکسن BCG در پیشگیری از ابتلا به سل 2) آشنایی با عوارض واکسن BCG در افراد مبتلا به نقایص سیستم ایمنی 3) آشنایی با مکانیسم های ایمونولوژیک واکسن BCG در افراد با و بدون نقایص سیستم ایمنی 4) آشنایی با انواع نقایص سیستم ایمنی که پس از دریافت واکسن BCG دچار عفونت پایدار می شوند. 5) آشنایی باارائه گزارشات جهانی از بیماران مبتلا به BCGDisseminated و علائم بیماری در ایشان 6) آشنایی با مودالیتی های مختلف درمانی در بیماران مبتلا به BCGDisseminated 7) آشنایی با انواع واکسن های جدیدی که می تواند جایگزین واکسن BCG فعلی شود.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Archives of Pediatric Infectious Diseases سال 2016 دوره 4 شماره 2 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریباشیروانی3
مریمرجب نژاد3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 1 60000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 1 60000 بلی
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 1 60000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1 60000 بلی
پیوست های برنامه