مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Nanoemulsions: Preparation, Structure, Functional Properties and their Antimicrobial Effects
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139631
تاریــخ شروع: 1396/11/01
تاریخ پایان 1399/11/01
اهداف: گرایش به شیوه زندگی سالم در سرتاسر دنیا منجر به انجام تحقیقات گسترده روی تکنیک¬های بالابردن عمر ماندگاری مواد غذایی، بدون استفاده از نگهدارنده¬ها شده است. در مبحث نگهداری مواد غذایی، عملکرد نانوامولسیون¬ها برای بهبود کیفیت جهانی غذا مورد توجه ویژه¬ای قرارگرفته است. این توانایی ناشی از خصوصیات ویژه نانوامولسیون¬ها نظیر شفافیت نوری، آماده-سازی آسان، پایداری ترمودینامیکی و سطح مخصوص زیاد آنها می¬باشد. از جمله کاربردهای غذایی نانوامولسیون¬ها به عنوان ناقل ترکیبات ضدمیکروبی می¬باشد که می توان ساختار و ویژگی¬های عملکردی نانوامولسیون¬ها و اثرات ضد میکروبی آنها بر پاتوژن¬های مواد غذایی و بیوفیلم ها را با جزئیات بررسی نمود. نانوامولسیون¬های ضد میکروبی با ترکیبات ضدمیکروبی که توسط سازمان غذا و دارو (FDA) سالم شناخته شده اند، فرمولاسیون می شوند. فعالیت ضدمیکروبی نانوامولسیون¬ها برخلاف عملکرد آنتی بیوتیک¬ها غیر اختصاصی بوده لذا آنها روی طیف گسترده¬ای از باکتری ¬ها (نظیر اشریشیاکلی، سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس)، ویروس های پوشش دار (نظیر HIV و herpes simplex) قارچ¬ها (نظیر کاندیدا، دباریومایسس) و اسپورها (نظیر anthrax) عمل می¬کنند. نانوامولسیون¬های ضدمیکروبی در غلظت های غیر سمی برای حیوانات و در تماس فیزیکی با غشاء پاتوژن¬ها منجر به مرگ آنها می¬گردند. این مکانیسم تماس فیزیکی کشنده برای میکروارگانیسم¬ها مقاومت گونه¬¬های میکروبی را کاهش می¬دهد. به منظور استفاده مناسب از این تکنیک در هرمحصول غذایی به خصوص از لحاظ جنبه-های حسی نیاز به تحقیقات بیشتری می¬باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Applied Food Biotechnology سال 2016 دوره 3 شماره 3 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدعلیسحری3
نجمهشمس3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.75 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 0.75 60000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[1723] آسیب شناسی | تخصص 0.75 60000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 0.75 60000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 0.75 60000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 0.75 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 0.75 60000 بلی
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1449] علوم و صنايع غذايي-كنترل كيفي و بهداشتي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[14127] علوم و صنايع غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 0.75 60000 بلی
[1453] بهداشت و ايمني مواد غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[19108] بهداشت و ايمني مواد غذايي | دکترا 0.75 60000 بلی
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 0.75 60000 بلی
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 0.75 60000 بلی
[1938] اپیدمیولوژی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1912] انگل شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1914] بافت شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1931] قارچ شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1933] ویروس شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
پیوست های برنامه