مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Probiotic Supplements and Food Products: Comparison for Different Targets
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139630
تاریــخ شروع: 1396/11/01
تاریخ پایان 1399/11/01
اهداف: در حال حاضر، پروبیوتیک ها به واسطه خواص سلامتی بخش عمدتاً به صورت غذاهای فرآوری شده و مکمل های تغذیه ای استفاده می‌شوند. از این رو پروبیوتیک ها در صنعت غذا و دارو به فروش می رسند. دریافت پروبیوتیک ها از طریق محصولات غذایی و مکمل های دارویی از نقطه نظر مصرف کننده و نیز کارایی درمانی یکسان نیست. دیدگاه مصرف کننده در پذیرش یک محصول تحت تأثیر اثرات تغذیه ای، عملکردی، ویژگی های سلامتی بخش و ارزش اقتصادی محصول است. در این مقاله، مکمل های دارویی و محصولات غذایی محتوی میکروارگانیسم های پروبیوتیک از منظرهای گوناگون نظیر ویژگی های فراسودمند، کارایی، ویژگی های حسی و اقتصادی بررسی می شود.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله توسط نشریه Applied Food Biotechnology سال 2017 دوره 4 شماره 3 به چاپ رسیده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید امیر محمدمرتضویان3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 0.75 60000 بلی
[1449] علوم و صنايع غذايي-كنترل كيفي و بهداشتي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 0.75 60000 بلی
[14127] علوم و صنايع غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1453] بهداشت و ايمني مواد غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[19108] بهداشت و ايمني مواد غذايي | دکترا 0.75 60000 بلی
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 0.75 60000 بلی
[1468] ميكروب شناسي مواد غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.75 60000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 0.75 60000 بلی
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 0.75 60000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 0.75 60000 بلی
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 0.75 60000 بلی
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 0.75 60000 بلی
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1723] آسیب شناسی | تخصص 0.75 60000 بلی
[1429] انگل شناسی | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1912] انگل شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1424] بافت شناسي | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1914] بافت شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1451] قارچ شناسی | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1931] قارچ شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1933] ویروس شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 60000 بلی
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 0.75 60000 بلی
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 0.75 60000 بلی
پیوست های برنامه