مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Medical and Surgical Complications of Pregnancy
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139624
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- نحوه تشخیص بیماریها در بارداری 2- بیماریهای هماتولوژیک در بارداری 3- شایع ترین آنمی در بارداری 4- بیماری ریفلاکس در بارداری 5- بیماریهای دستگاه گوارش در بارداری 6- بیماریهای پلاکتی در بارداری 7- بیماریهای قلبی و عروقی در بارداری 8- هپاتیت A و B در بارداری 9- آنمی مگالوبلاستیک
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهنازنوری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3 180000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 3 180000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 3 180000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 3 180000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 3 180000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 2 180000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 2 180000 بلی
[1019] مامايي | کاردانی 1.5 180000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.5 180000 بلی
[1010] پرستاري | کاردانی 1.5 180000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.5 180000 بلی
پیوست های برنامه