مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: گواهی فوت و جواز دفن
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139622
تاریــخ شروع: 1396/10/25
تاریخ پایان 1399/10/25
اهداف: 1- آشنایی با برخی تعاریف و انواع مرگ از منظر بالینی 2- آشنایی با پدیده های نعشی 3- انواع مرگ از منظر پزشکی قانونی 4- آشنایی پزشکان عمومی و متخصصین با علت، مکانیسم تابلو فوت، نحوه وقوع فوت و نحوه نوشتن آن در گواهی فوت و مشکلات و عوارض مرتبط به آن 5- نحوه صدور جواز دفن در مراکز درمانی و بخش های خصوصی 6- ارزش صدور گواهی فوت و جواز دفن را بدانیم 7- مسئول صدور گواهی فوت و جواز دفن را بشناسیم 8- از صدور جواز دفن در خصوص چه مرگهایی خودداری کنیم؟ 9- توانمند سازی پزشکان جهت نحوه صدور جواز دفن و گواهی فوت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فارسنجاری4
محمدعلیامام هادی4
بابکمصطفی زاده4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4 240000 بلی
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 4 240000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 4 240000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 4 240000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 4 240000 بلی
[1729] طب کار* | تخصص 4 240000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 4 240000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 4 240000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 4 240000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 4 240000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 4 240000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 4 240000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4 240000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 4 240000 بلی
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 4 240000 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 4 240000 بلی
[1716] رادیوانکولوژی | تخصص 4 240000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 4 240000 بلی
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 4 240000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 4 240000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 4 240000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 4 240000 بلی
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 4 240000 بلی
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 4 240000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 4 240000 بلی
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 4 240000 بلی
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 4 240000 بلی
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 4 240000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 4 240000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 4 240000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 4 240000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 4 240000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 4 240000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 4 240000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 4 240000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 4 240000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 4 240000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 4 240000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 4 240000 بلی
پیوست های برنامه