مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اصول درمان لیزر در پوست
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139621
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- تفاوت نور لیزر و نور معمولی 2- ساختار لیزر 3- انواع مختلف لیزر 4- انواع تابش نور لیزر 5- تعریف ضریب جذب 6- مواد جاذب پوست 7- مشخصه های نوری پوست 8- تداخلات بین لیزر و بافت 9- ترم های مورد نیاز در استفاده از لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
زهرااکبری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 1 60000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 60000 بلی
پیوست های برنامه