مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با داروهای بتا بلوکر
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139620
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- آشنایی با برخی داروهای بتابلاکر در طرح ژنریک ایران 2- اثرات بتالاکرها در مسمومیت ها 3- بهترین و بدترین شکل مسمومیت با بتابلاکرها 4- اثرات قلبی و عروقی بتابلاکر 5- اثرات ریوی بتابلاکر 6- اثرات متابولیک بتابلاکر 7- خطرات بتابلاکرها برای بیماران 8- تشخیص های افتراقی بتابلاکرها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 90000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1.5 90000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 90000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1 90000 بلی
پیوست های برنامه