مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با سموم ارگانوفسفات
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139619
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- ایجاد آموزش های مداوم برای ارتقاء کیفیت علمی پزشکان عمومی و متخصصین از جمله متخصصین طب اورژانس، پزشکی قانونی، داخلی، اطفال، بیهوشی و .... 2- آشنایی با سموم مختلف و نحوه درمان آنها 3- آشنایی با فرمول ارگانوفسفره ها 4- مکانیسم و اثرات ارگانوفسفره ها 5- علایم کلینیکی ارگانوفسفره ها 6- اثرات نیکوتین 7- آشنایی با سم های تاخیری و نحوه درمان آنها 8- تشخیص ارگانوفسفره ها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
پیمان عرفان طلب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 120000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2 120000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 120000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2 120000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 2 120000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 2 120000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 1.5 120000 بلی
پیوست های برنامه