مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با داروهای بلوک کننده کانال کلسیم
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139617
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- آشنایی با برخی از داروهای کلسیم بلاکر در طرح ژنریک ایران 2- انواع کلسیم بلاکرها 3- نحواه درمان مسمومیت با کلسیم بلاکرها 4- انواع کلسیم بلاکرها، تشخیص و زمان شروع مسمومیت با آنها 5- اثرات قلبی و عروقی کلسیم بلاکرها 6- اثرات کلسیم بلاکرها بر سیستم عصبی مرکزی 7- نحوه درمان های اولیه و اختصاصی مسمومیت با کلسیم بلاکرها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1.25 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1731] بیهوشی* | تخصص 0.75 75000 بلی
پیوست های برنامه