مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Endoscopy or minimal invasive surgery
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139616
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- آشنایی بیشتر با پایه لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی در رشته زنان 2- آشنا شدن با رویه دستگاه 3- روشهای ورود به شکم 4- عوارض جراحی 5- اینسترومنت ها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهنازنوری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 5 300000 بلی
پیوست های برنامه