مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: INVESTIGATION AND MANAGEMENT OF HEMOPTYSIS
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139615
تاریــخ شروع: 1396/10/15
تاریخ پایان 1399/10/15
اهداف: 1- بیماری هموپتزی 2- چگونگی تشخیص بیماری هموپتزی 3- آزمایشات مربوط به هموپتزی 4- فرق بیمار هموپتزی و غیر هموپتزی 5- زمان انجام اندوسکوپی 6- زمان انجام آنژیوگرافی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حميدرضاجباردارجاني4
محمدرضامسجدی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 120000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 120000 بلی
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 2 120000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2 120000 بلی
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 2 120000 بلی
پیوست های برنامه