مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بلوک اعصاب اندام فوقانی و تحتانی با هدایت سونوگرافی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139614
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: آشنایی با بلاک عصبی اندام فوقانی،روشها،نحوه قراردادن پروب و تماهای سونوگرافی در - Interscalene Block - Supraclavicular Blocks - Infraclavicular Block - Axillary Blocks - Median Nerve Blocks At the Elbow - Ulnar Nerve Block.بلاک اعصاب اندام تحتانی با هدایت سونوگرافی، آناتومی Lumbar، آشنایی با Femoral Nerve Block، آناتومی این منطقه، تجهیزات، نحوه قرار گیری، تکنیک های انجام،انواع نماهای سونوگرافی در بلاک اندام تحتانی، بلاک عصب Sciatic ،بلاک عصب Obturator، بلاک عصب Saphenous، بلاک عصب سیاتیک در ناحیه Popliteal
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مهردادطاهری4
پیماندادخواه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 3.5 210000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 3.5 210000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 3.5 210000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 3.5 210000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 3.5 210000 بلی
پیوست های برنامه