مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: سونوگرافی تنه و بلوک های عصبی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139613
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: - کاربردهای Neuraxial Blocks و تفاوت های بین روش ها. - contraidication ها - آشنایی با فضای اپیدورال و آناتومی این ناحیه.- کاربرد سونوگرافی در این بلاک. - نماهای سونوگرافی Spine. - آشنایی با آناتومی llioinguinal و lliohypogstric.تکنیک land mark و ultrasound و نماهای مختلف سونوگرافی در این قسمت. - آشنایی با Genitofemoral Nerve Block و آناتومی این ناحیه.- تکنیک های مورد استفاده در بلاک عصبی این ناحیه. - بلاک اعصاب بین دنده ای و آناتومی اعصاب این ناحیه.-تکنیک های مورد استفاده در بلاک اعصاب بین دنده ای. - آشنایی با بلاک Thoracic Paravertebral. تکنیک های مورد استفاده برای بلاک Thoracic Paravertebral
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سعیدکشمیری4
سید مسعودهاشمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1731] بیهوشی* | تخصص 4.75 285000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 4.75 285000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 4.75 285000 بلی
[17195] ارتوپدي | تخصص 4.75 285000 بلی
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 4.75 285000 بلی
پیوست های برنامه