مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Corneal graft rejection
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139612
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: 1- تعریف دفع پیوند قرنیه 2- ریسک فاکتورهای دفع پیوند قرنیه 3- انواع دفع پیوند قرنیه 4- تشخیص های افتراقی 5- درمان دفع پیوند قرنیه
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
دانیالروشندل4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 0.75 45000 بلی
پیوست های برنامه