مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Onlay Lamellar Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEK
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139611
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: 1- آشنایی با روش جراحی Onlay LK 2- اندیکاسیون و هدف Onlay LK 3- تکنیک جراحی Onlay LK 4- تجهیزات جراحی Onlay LK 5- عوارض جراحی Onlay LK
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریدکریمیان4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 0.5 30000 بلی
پیوست های برنامه