مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplasty
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139608
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: 1- آشنایی با پیوند قرنیه FALK 2- مزایای فمتوسکند لیزر 3- آشنایی با انواع برش های لیزری 4- اندیکاسیون های FALK 5- عوارض روش FALK
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهرامعین اللهی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 0.75 45000 بلی
پیوست های برنامه