مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: DALK with big bubble technique
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139607
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: 1- آشنایی با پیوند قرنیه DALK به روش big bubble 2- چالش های جراحی big bubble 3- انواع big bubble 4- عوامل موثر بر موفقیت big bubble 5- عوارض عمل DALK
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدزارع جوشقانی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 0.25 15000 بلی
پیوست های برنامه