مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Conventional Lamellar Keratoplasty
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139606
تاریــخ شروع: 1396/09/01
تاریخ پایان 1399/09/01
اهداف: 1- آشنایی با انواع روشهای پیوند قرنیه (LK، DALK، DSAEK، DMEK، SALK) 2- تفاوت پیوند قرنیه دستی و پیوند به روش FALK 3- انواع بخیه در پیوند قرنیه دستی 4- روش های ارزیابی عمق پاتولوژی قرنیه 5- روش جراحی LK
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمد رضاجعفری نسب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1.25 75000 بلی
پیوست های برنامه