مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Article: Explanation and clarification of the concept of value in medical education
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139605
تاریــخ شروع: 1396/08/15
تاریخ پایان 1399/08/15
اهداف: • توسعه مفهوم کاربردی ارزش در آموزش علوم پزشکی • شفاف سازی جایگاه ارزشها در توسعه نظام آموزش علوم پزشکی • تببین راهکارهای آموزشی درونی سازی ارزشها در نظام آموزش علوم پزشکی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. مقاله در دوره 3 ، شماره 2 بهار 1396 در نشریه "پژوهش در دین و سلامت"چاپ شده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
شهراميزدانی3
مریماکبری لاکه3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1956] آموزش پزشكي | دکترا 1 50000 خیر
[1414] آموزش پزشكي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 1 50000 خیر
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 1 50000 خیر
[14146] علوم حديث اخلاق و آداب پزشكي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 0.75 50000 خیر
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 0.75 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[14130] روانشناسي تربيتي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 خیر
[14107] روان پرستاري | کارشناسی ارشد 0.75 50000 خیر
پیوست های برنامه