مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Article: Controversies in Obesity Treatment
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139602
تاریــخ شروع: 1396/04/10
تاریخ پایان 1399/04/10
اهداف: انتظار مي رود ديدگاه گروه هاي هدف در زمينه تعريف و معيارهاي اضافه وزن و چاقي اصلاح شود، آشنايي با پارادوکس هاي موجود در حوزه چاقي و درمان هاي مرتبط با آن و نيز آشنايي با برنامه سلامتي در هر سايز بدني، حاصل شود. انتظار مي رود در مبحث کنترل اضافه وزن و چاقي، تنها شاخص نمايه توده بدن (BMI) مورد توجه نباشد و اصلاح سبک زندگي و بهبود سلامتي در هر رنجي از BMI و در همه سايزها مد نظر قرار گيرد.
توضیـــحات: براي شرکت در اين برنامه مجازي بايد به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرماييد.توضيحا آن که ثبت نام الکترونيک و صدور گواهي شما از طريق اين سايت (سامانه يکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشي مجازي مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا مي شود. هزينه برنامه توسط پرداخت الکترونيک از درگاه بانک ملي ايران انجام ميشود. براي اطلاعات بيشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نماييد. مقاله فوق در دوره 2 شماره 3، 2015 در نشريه Nutrition and Food Sciences Researchبه چاپ رسيده است.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فاطمهشيراني3
مجيدکارانديش3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 50000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 1 50000 خیر
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 1 50000 خیر
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 خیر
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 0.75 50000 خیر
[1725] روانپزشکی* | تخصص 0.75 50000 خیر
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 0.75 50000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 0.5 50000 خیر
[1953] طب سنتي ايراني | دکترا 0.75 50000 خیر
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 0.5 50000 خیر
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 0.75 50000 خیر
پیوست های برنامه