مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Nerve entrapment Syndromes
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139601
تاریــخ شروع: 1396/04/05
تاریخ پایان 1399/04/05
اهداف: • علائم سندرمهای فشارنده • نحوه تشخیص بیماری • ریسک فاکتورهای سندرم فشارنده • مشاغل مرتبط با بیماری • شیوه های تشخیصی بیماری • نظریات متعدد محققین • شایع ترین سندرم های فشارنده • مکان های شایع و پرخطر • آناتومی اعصاب • اتیولوژی رایج • تستهای شایع تشخیصی • عوامل پاراکلینیکی • مدیریت بیمار • اقدامات اولیه قبل جراحی • عوامل کاهش درد • انواع اعمال جراحی • عوارض شایع پس از جراحی سندرم های غیر شایع
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مسعودياوري4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 5 250000 بلی
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 5 250000 بلی