مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Selenium and Health: Enrichment of Food Categories with Selenium-Enriched Yeast: A review
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139593
تاریــخ شروع: 1395/12/20
تاریخ پایان 1398/12/20
اهداف: آشنایی با ویژگیهای سلامت بخش مخمر غنی شده با سلنیوم‏ در غنی‏سازی گروه‏های مختلف مواد غذایی جهت جبران کمبود دریافت کافی روزانه سلنیوم، فرآیند تولید و متغیرهای تاثیرگذار در تولید آن، گونه شناسی سلینوم، زیست‏فراهمی، پایداری و ایمنی مخمر غنی شده می‏باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.این مقاله در دوره 40 شماره 3 سال 2016 در نشریه "پژوهش در پزشکی" چاپ شده است. وب سایت نشریه: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کیانوش خسروی دارانی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 50000 بلی
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 1 50000 بلی
[1453] بهداشت و ايمني مواد غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[19108] بهداشت و ايمني مواد غذايي | دکترا 1 50000 بلی
[14127] علوم و صنايع غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 1 50000 بلی
[1449] علوم و صنايع غذايي-كنترل كيفي و بهداشتي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه