مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Brain-eating amoebae (Neagleria floweri), Emphasizing the pathogenecity of the parasite
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139592
تاریــخ شروع: 1395/12/20
تاریخ پایان 1398/12/20
اهداف: اطلاع در زمینه آمیب ایجاد کننده مننگوآنسفالیت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 39 شماره 2 سال 1394 در نشریه "پژوهش در پزشکی "چاپ شده است. وب سایت نشریه : http://pejouhesh.sbmu.ac.ir
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مریمنیتی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1 50000 بلی
[1912] انگل شناسی | دکترا 1 50000 بلی
پیوست های برنامه