مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Glaucoma in Iran and Contributions of Studies in Iran to the Understanding of the Etiology of Glauco
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139590
تاریــخ شروع: 1395/12/20
تاریخ پایان 1398/12/20
اهداف: آشنایی با اساس ژنتیک بیماری گلوکوم در ایران
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 10 شماره 1 سال 2015 در نشریه Journal of Ophthalmic and Vision Research چاپ شده است. وب سایت نشریه: http://www.jovr.org
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فاطمهسوری3
الههالهی3
شاهین یزدانی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1 50000 بلی
[1950] پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا 1 50000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 1 50000 بلی
[14134] زيست شناسي سلولي و مولكولي | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
پیوست های برنامه