مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Defects Reconstruction Principles
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139589
تاریــخ شروع: 1395/12/20
تاریخ پایان 1398/12/20
اهداف: • علت های کمبود بافت یا نقص موجود • اصول کلی در بازسازی (عملکرد-شکل-آسیب به نواحی دیگر) • تعریف Donor • تعریف نردبان بازسازی • تعریف کلمات کلیدی درجراحی • انواع پیوند بافت • اصول پیوند بافت • فوائد و معایب بافت ها • راهای درمان • فوائد و معایب مواد آلوپلاستیک • بافت های کاندید جراحی • تعریف کلی Grafts
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدرضاترحمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 2.5 125000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2.5 125000 بلی
پیوست های برنامه