مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Burn Injury Diagnosis&Treatment
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139588
تاریــخ شروع: 1395/12/20
تاریخ پایان 1398/12/20
اهداف: • نحوه ایجاد آسیب سوختگی • تعریف آسیب سوختگی • علل شایع سوختگی • اپیدمیولوژی و آمار سوختگی • راههای پیشگیری • پاتوفیزیولوژی سوختگی • نواحی و عمق سوختگی • علائم بالینی • درجه بندی سوختگی • درمان سوختگی در مرحله حاد
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدرضاترحمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 2 100000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2 100000 بلی
پیوست های برنامه