مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با سرب
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139585
تاریــخ شروع: 1395/12/10
تاریخ پایان 1398/12/10
اهداف: • علت شایع مسمومیت • راههای مختلف مسمومیت با سرب • منابع شایع سرب • جذب سرب • ذخیره سازی سرب • گاتوفیزیولوژی مسمومیت • درگیری سیستم عصبی ،قلبی عروقی،خون و کلیوی • علائم بالینی مسمومیت • تشخیص افتراقی • تظاهرات آزمایشگاهی • درمان مسمومیت با سرب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
میترارحیمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 50000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 50000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
پیوست های برنامه