مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: زخم های فشاری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139584
تاریــخ شروع: 1395/12/10
تاریخ پایان 1398/12/10
اهداف: • شناخت و افزایش دانش در جهت پیشگیری و درمان • پانسمان نوین • نعریف زخم فشاری • سن درگیری بیماران • اتیولوژی صدمات نخاعی • علل ایجاد زخم فشاری • انتشار و پخش زخم فشاری • شایع ترین نواحی درگیر • تعریف سائیدگی • طبقه بندی زخم فشاری • ارزیابی زخم فشاری
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
خلیلرستمی یوشانلوئی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 2 100000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2 100000 بلی
پیوست های برنامه