مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Maxillofacial Trauma-بخش دوم
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139583
تاریــخ شروع: 1395/12/10
تاریخ پایان 1398/12/10
اهداف: • انواع واقسام شکستگی فک وصورت • شکستگی لفور3 (جداشدگی صورت از جمجمه) • یافته های بالینی • تظاهرات بالینی • علائم شکستگی • عوامل ایجاد صدمات • درخواستهای تشخیص بیمار • علائم بالینی و راههای تشخیص • درمانهای انتخابی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عبدالرضاروئین تن4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1 50000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه