مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Maxillofacial Trauma-بخش اول
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139582
تاریــخ شروع: 1395/12/10
تاریخ پایان 1398/12/10
اهداف: • شناخت عواملی که حیات بیمار را به خطر می اندازد • عوامل ترومای مغزی نخاعی • روش های معاینه بالین ی • تشخیص و اصول ترومای فک وصورت • شناسایی وضعیت اورژانسی بیمار • معاینه دقیق بیمار • شناسایی و تقسیم بندی شکستگی • صدمات وارده به بیمار
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عبدالرضاروئین تن4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 60000 بلی
پیوست های برنامه