مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: سندروم ترک الکل
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139580
تاریــخ شروع: 1395/12/10
تاریخ پایان 1398/12/10
اهداف: • پاتوفیزیولوژیک الکل • سندرم ترک الکل • علائم ونشانه های ترک • اختلالات ایجاد شده بعد از ترک الکل • علائم بالینی • اشخیص افتراقی • درمان مناسب • داروهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
میترارحیمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 50000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 50000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 50000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
پیوست های برنامه