مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Early versus Late Decompression for Traumatic Spinal Cord Injuries; a Systematic Review andMeta-analysis
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139579
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: با هدف مقایسه کاهش فشار داخل مغزی به صورت زودرس تا تاخیری و اثرات آن بر پیامد بیماران مبتلا به آسیب های تروماتیک مغزی انجام شده است . با توجه به اینکه گروه زیادی از مراجعه کنندگان به اورژانس بیماران ترومایی می باشد نتایج حاصل از این مطالعه در بهبود ارائه خدمات به این بیماران یاری رسان می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. آدرس وب سایت نشریه:http://journals.sbmu.ac.ir/emergency
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدیوسفی فرد3
وفارحیمی موقر2
مسعودبیک پور2
پریساقلیچ خانی2
مصطفیحسینی2
علیمقدس جعفری2
حیدرعزیز نژاد2
عباستفاخری2
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 50000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 50000 خیر
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1 50000 خیر
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1 50000 خیر
پیوست های برنامه