مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: A Review of Chemotherapy for Locally Advanced Head and Neck Cancers
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139577
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: شيمي درماني به عنوان بخشي از برنامه هاي ترکيبي در بيماران مبتلا به سرطان هاي پيشرفته موضعي سر و گردن به منظور حفظ ارگان و بهبود بقاء به کار مي رود. پروتکل هاي ترکيبي به سه شکل مورد استفاده قرار مي گيرند: الف) شيمي درماني القايي يا Neoadjuvant قبل از جراحي يا پرتودرماني، ب) شيمي درماني و پرتودرماني همزمان و ج) درمان متوالي شامل شيمي درماني القايي و سپس شيمي درماني و پرتودرماني همزمان. هدف اين مقاله، بررسي نقش اين سه روش در درمان سرطان هاي پيشرفته موضعي سر و گردن می باشد. قطعاً آشنایی با اصول کلی شیمی درمانی در سرطانهای سر و گردن برای پزشکانی که در فعالیت حرفه ای خود با اینگونه بیماران برخورد دارند، مفید می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 2 شماره 1سال 2015 در نشریه Reports of Radiotherapy and Oncology چاپ شده است. آدرس وب سایت نشریه:http://radioncology.com
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدحسن لاری زاده3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 1 50000 خیر
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1 50000 خیر
پیوست های برنامه