مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: The clinical importance of emerging ESKAPE pathogens in nosocomial infections
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139576
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: معرفی گروهی از باکتریها مقاوم موسوم به ESKAPE و بیان میزان شیوع ایزوله های استافیلوکک اورئوس مقاوم به متی سیلین و انتروکک فیسیوم مقاوم به ونکومایسین، کلبسیلا پنومونیه ، پسودوموناس آئروجینوزا، ایزوله های انتروباکتر و ایزوله های اسینتوباکتر بومانی در نمونه های بالینی و ذکر اهمیت آنها در بالین
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 7 شماره 3 تابستان 2016 در نشریه Journal of Paramedical Sciences (JPS)چاپ شده است. آدرس وب سایت نشریه:http://journals.sbmu.ac.ir/jps
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
معصومهنویدی نیا3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 1 50000 خیر
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 1 50000 خیر
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1 50000 خیر
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 1 50000 خیر
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1860] داروسازی بالینی | دکترا 1 50000 خیر
[14132] زيست فناوري ميكروبي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1426] بيوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
پیوست های برنامه