مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Fenugreek: potential applications as a functional food and nutraceutical
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139575
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: با توجه به گسترش بیماری های غیرواگیر در جامعه که یکی از عوامل اصلی آن رژیم غذایی نامناسب و کم مصرف کردن مواد غذایی فراسودمند با خواص درمانی است ضرورت دارد که مجموعه مواد سالم و مغذی به عموم مردم و سایر افراد اطلاع رسانی شود و نوع آموزش همگانی صورت بگبرد. بکی از این دسته مواد مفید فرآورده های گیاهی طبیعی است که طیف وسیعی را تشکیل می دهند و در تغذیه و طب سنتی سفارش شده است که در صنعت مواد غذایی می شود این ترکیبات را به غذاهای صنعتی و کارخانه ای اضافه کرد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 3 شماره 1 سال 2016 در نشریه Nutrition and Food Sciences Research چاپ شده است.آدرس وب سایت نشریه: http://www.nfsr.sbmu.ac.ir/
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نسیمخورشیدیان3
مجتبییوسفی اصلی3
معصومهعرب3
ابوالفضلعادلی میرزایی3
امیر محمدمرتضویان3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 50000 خیر
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 1 50000 خیر
[1973] شیمی دارویی | دکترا 1 50000 خیر
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1487] شيمي دارويي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1453] بهداشت و ايمني مواد غذايي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[14127] علوم و صنايع غذايي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
پیوست های برنامه