مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Can Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) Enhance the Endodontic Treatment?
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139574
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: • آشنایی با اتیولوژی بیماری های پالپ • ارزیابی مطالعات مختلف جهت بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد حساس به نور • آشنایی با پروتکل های مناسب درمانی رد پروسه فتودینامیک تراپی • آشنایی با مزایای فتودینامیک تراپی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید این مقاله که در دوره 7 شماره 2 بهار 2016 نشریه Journal of Lasers in Medical Sciences به چاپ رسیده است. آدرس وب سایت مجله : http://www.journals.sbmu.ac.ir/jlms
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نسیمچینی فروش3
مریمپور حاجی باقر3
سیماشهابی3
عمادکوثریه3
عباسبهادر3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1 50000 خیر
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 1 50000 خیر
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 1 50000 خیر
[1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
پیوست های برنامه