مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Clinical Approach of High Technology Techniques for Control and Elimination of Endodontic Microbiota
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139573
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: • شناخت فاکتور ویرولانس پاتوژنهای اندودنتیک • آشنایی با روش های مختلف شستشو کانال • آشنایی با طول موج های مختلف لیزر جهت ضدعفونی کردن کانال • آشنایی با مواد حساس به نور مختلف جهت انجام فتودینامیک تراپی • آشنایی با مکانیسم های مختلف فتودینامیک تراپی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.ایم مقاله در دوره 6 شماره 4 پاییز 2015 در نشریه Journal of Lasers in Medical Sciences به چاپ رسیده است. آدرس وب سایت مجله:http://www.journals.sbmu.ac.ir/jlms
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نسیمچینی فروش3
مریمپور حاجی باقر3
سیماشهابی3
عباسبهادر3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1 50000 خیر
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 1 50000 خیر
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 1 50000 خیر
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 1 50000 خیر
پیوست های برنامه