مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Mucosal histopathology in celiac disease: a rebuttal of Oberhuber’s sub-division of Marsh III
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 551139572
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: ارتقاء دانش و سطح آگاهی پزشکان و متخصصان کشور در مورد بیماری سلیاک و تشخیص و درمان به موقع بیماری و پیشگیری از شیوع این بیماری در کشور
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 8 شماره 2 بهار 2015در مجله Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench چاپ شده است. آدرس وب سایت مجله: http://www.ghfbb.ir
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کامرانرستمی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 خیر
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1 50000 خیر
پیوست های برنامه