مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Phytosome and Liposome: The Beneficial Encapsulation Systems in Drug Delivery and Food Application
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139571
تاریــخ شروع: 1395/11/15
تاریخ پایان 1398/11/15
اهداف: آشنایی با کاربرد تکنولوژی جدید فیتوزوم در افزایش فواید درمانی گیاهان و انتقال بهینه داروها و ترکیبات فراسودمند در پزشکی و شاخه های وابسته
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید این مقاله در دوره 2 شماره 3 سال2015 در نشریه APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY چاپ شده است.آدر وب سایت نشریه: http://journals.sbmu.ac.ir/afb
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نیرکریمی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 1 50000 خیر
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 1 50000 خیر
[1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد 0.75 50000 خیر
[1925] علوم تغذیه | دکترا 1 50000 خیر
[1916] مهندسی بهداشت محیط | دکترا 0.75 50000 خیر
[1453] بهداشت و ايمني مواد غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 خیر
[19108] بهداشت و ايمني مواد غذايي | دکترا 1 50000 خیر
[1468] ميكروب شناسي مواد غذايي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 خیر
[1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 1 50000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 خیر
پیوست های برنامه