مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Approach to Neurometabolic Diseases from a Pediatric Neurological Point of View
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139569
تاریــخ شروع: 1395/11/01
تاریخ پایان 1398/11/01
اهداف: ارتقا سطح آموزشی همکاران فوق تخصص اعصاب و غدد و همکاران متخصص کودکان در مورد بیماریهای نورومتابولیک ارثی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 9 شماره 1زمستان 2015 در مجله علمی پژوهشی Iranian Journal of Child Neurology چاپ شده است.آدرس وب سایت نشریه: http://journals.sbmu.ac.ir/ijcn
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
پروانهکریم زاده3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2019] غدد كودكان | فوق تخصص 1 50000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 50000 بلی
[2027] اعصاب كودكان | فوق تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه