مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Ethical considerations in domestic violence related researches
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139568
تاریــخ شروع: 1395/11/16
تاریخ پایان 1398/11/16
اهداف: 1. آشنایی با چالش های اخلاقی پیش روی محققان در پژوهش های مرتبط با خشونت خانگی 2. آشنایی با استراتژی های لازم جهت غلبه بر این چالش های اخلاقی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در سال دهم، شماره سی و پنجم، بهار 95 نشریه علمی پژوهشی فصلنامه اخلاق پزشكي چاپ شده است. آدرس وب سایت نشریه:http://journals.sbmu.ac.ir/me
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سکینهطاهرخانی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[19121] مامایی* | دکترا 0.75 50000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 50000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 0.75 50000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 50000 بلی
[1949] اخلاق پزشكي | دکترا 1 50000 بلی
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 1 50000 بلی
[1463] اخلاق پزشكي | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه