مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Are Estrogen Receptor Genomic Aberrations Predictive of Hormone Therapy Response in Breast Cancer?
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139567
تاریــخ شروع: 1395/11/01
تاریخ پایان 1398/11/01
اهداف: با مطالعه این مقاله، خواننده بتواند: - میزان درصد سرطان های پستان ER مثبت در سرطان های پستان بیان کند. - نوع سرطان های پستان ER مثبت براساس انواع مولکولی سرطان پستان را نام ببرد. - ژن کد گیرنده استروژنی α را نام ببرد. - علل مقاومت به هورمون درمانی را نام ببرد. - گیرنده های استروژن مسئول اصلی اعمال اثرات استروژن در بافت پستان را نام ببرد. - نوع domain ESR1 که ممکن است پس از شروع هورمون درمانی جهش پیدا کند را نام ببرد. - تکنیک های معمول برای شناسایی جهش های ESR1 را نام ببرد. - نوع Amplification (HSRs) ژنی در تومور را بیان کند. - علت عدم توافق میان محققان بر روی میزان amplification ژن ESR1 در سرطان پستان را بیان کند. - درصد گزارش شده جهش های ESR1 به ترتیب در تومورهای اولیه و متاستاتیک پستان را نام ببرد.
توضیـــحات: این مقاله در دوره 9 شماره 4 سال 2016مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان Iranian Journal of Cancer Prevention چاپ شده است.آدرس وب سایت نشریه: http://ijcancerprevention.com
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سانازطبرستانی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 1 50000 بلی
[1990] ژنتيك مولكولي | دکترا 1 50000 بلی
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 1 50000 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 1 50000 بلی
[1723] آسیب شناسی | تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه